පටිච්ච සමුප්පාද දේසනා


CLICK THE TITLE OF THE TALK TO LISTEN TO AND READ THE TALK

හැඳින්වීම 

1 වන දේශනාව
IT 1

2 වන දේශනාව

IT 2

3 වන දේශනාව
IT 3

4  වන දේශනාව
IT 4

5 වන දේශනාව
IT 5

6 වන දේශනාව
IT 6

7 වන දේශනාව
IT 7

8 වන දේශනාව
IT 18
9 වන දේශනාව
IT 9

10 වන දේශනාව
IT 10

11  වන දේශනාව
IT 11

12  වන දේශනාව
IT 12

13  වන දේශනාව
IT 13

14 වෙනි දේසනාව
IT 14

15  වන දේශනාව
IT 15

16 වන දේශනාව
IT 16

17 වන දේශනාව
IT 17

18 වන දේශනාව
IT 18

19 වන දේශනාව
IT 19

20 වන දේශනාව
IT 20